Zions Sånger, 1910

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

This is the Swedish language equivalent of Songs of Zion, 1908. It has 209 songs (including both words and music). It references what appears to be a Swedish language equivalent of Deseret Sunday School Songs, 1909.

General Information

Contents

Title Page

ZIONS SÅNGER
EN SAMLING AF UTVALDA
SÅNGER
FÖR
DE SISTA DAGARS HELIGES MÖTEN, SÖNDAGS-
SKOLOR, MISSIONÄRSFÖRENINGAR
OCH HEMMET

UTGIFVEN OCH FÖRLAGD AF
JESU KRISTI KYRKA AF SISTA DAGARS HELIGE,
SALT LAKE CITY, UTAH, 1910
------
----

FÖRLAGSRÄTTIGHET, 1910, AF JOSEPH F. SMITH

KOMPILATÖRENS FÖRORD

  "ZIONS SÅNGERS" påbörjan uppmuntrades
af President Anthon H. Lund, och antogs
efter verkets fullbordan af Kyrkans Första
Presidentskap, som tillika bestridit omkost-
naderna för utgifvandet af denna bok med sånger
och melodier, och hvilken kommer att fylla ett
länge saknat behof.
  Verket innehåller ett rikt utval af gamla välkän-
da såvälsom nyare melodier; — största antalet
tagna från de Sista Dagars Heliges Andliga Sång-
bok, samt några fosterlandssånger — passande för
alla tillfällen — för allmänna möten, söndagsskolan
och hemmet. Försök gjordes att få tillåtelse att
begagna åtskilliga omtyckta och kända amerikan-
ska melodier som utgifvits under förlagsrättighet;
dessa försök misslyckades på grund af att kompo-
sitörernas pris voro för höga, och i några tillfällen
kunde tillåtelse ej fås för någonsomhelst betalning.
  Utväljningen och hopsamlandet af dessa Zions
sånger — en både vigtig och ansvarsfull sysselsätt-
ning — har af mig varit ett kärleksarbete, betyd-
ligt underlättat af begåfvade syskon hvilkas namn
synas i verkets sidor.
  Må "Zions Sånger" blifva ett medel att ytterli-
gare sprida kunskapen om frälsningens evangelium,
och en välkommen hjälp till de helige i att sjunga
till Herrans lof och pris.
       Eder broder i förbundet,
           HUGO D. E. PETERSON.
  Salt Lake City, Utah, den 14 Augusti, 1910.

--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
HENRY C. ETTEN & KOMP. BOKTRYCKERI
CHICAGO,, ILLINOIS, 1910

List of Songs

External Links