Väljen i dag

From HymnWiki
Jump to: navigation, search

Sheet music

Using tune from Jubelklangen, 1896, no. 70

Tunes

Lyrics

Lyrics from Jubelklangen, 1896, no. 70

1. “Väljen i dag hvem som I viljen tjena,”
Ljöd det till Israels barn en gång—
Antingen Herren Jehova allena
Eller de hedniska gudar mång’.
Äfven för oss är uppmaningen vigtig;
Det är omöjligt att tjena tu.
Må vi ock välja med ande upprigtig,
Välja en herre och välja nu!

2. Två stå på valet, och Jesus den ena,
Mägtig och rik, af konungslig ätt.
Lycklig den själen, som honom vill tjena;
Hans ok är lustigt, hans börda lätt.
Alla de sina han rikligt belönar
För deras gerningar uti tron
Och med en strålande krona dem krönar,
Då de stå samlade vid hans tron.

3. Mången dock finnes, som satan vill tjena,
Verlden för honom ej möda spar.
Mycket han lofvat att gifva de sina—
Låt honom skryta— han intet har!
Tjensten är hård, ja, hans folk äro trälar,
Lönen är döden— så ordet lär.
Derför de gå med oroliga själar,
Ofridens mask deras hjertan tär.

4. Hvem vill du tillhöra, Gud eller satan?
Vill du gå trygg eller farlig väg?
Vill du beträda den gyllene gatan
Eller nedsjunka i afgrund? Säg.
En af de båda du måste utvälja,
Ty flera vägar ej finnas till.
O må du icke åt döden dig sälja,
När Herren Jesus dig frälsa vill!